گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند طی فراخوانی از ایده ها و فرمول های شیمیایی متخصصین در این حوزه حمایت می کند.

مجله مواد شیمیایی؛ گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند طی فراخوانی از ایده ها و فرمول های شیمیایی متخصصین این حوزه حمایت می کند. همچنین این شرکت به منظور تکمیل کادر خود به کارشناس فروش داخلی و صادرات در زمینه مواد شیمیایی نیازمند است.