یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی جنوب ایران کشف شد.


به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی در جنوب استان فارس کشف شد.

این میدان گازی در عمق 3900 متری زمین کشف شده و حجم آن به اندازه 16 سال مصرف گاز در تهران است.

سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تایید خبر کشف این میدان عظیم گازی، گفته است: این میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در جنوب ایران کشف شده است.

منبع: خبرگزاری فارس