پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

تاریخ شروع:
(09/30/2019)
تاریخ پایان:
(10/03/2019)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت :
watex.ir
تلفن:
42917000-88078294-88366659